Regulamin

Regulamin korzystania z serwisu internetowego mwpattern.com

Serwis Internetowy mwpattern.com dba o prawa konsumenta. Konsument nie może zrzec się praw przyznanych mu w Ustawie o Prawach Konsumenta. Postanowienia umów mniej korzystne dla konsumenta niż postanowienia Ustawy o Prawach Konsumenta są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta. Dlatego też postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa, a wszelkie ewentualne wątpliwości należy tłumaczyć na korzyść konsumenta. W przypadku ewentualnej niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy i należy je stosować.

Niniejszy Regulamin określa zasady sprzedaży prowadzonej przez MW PATTERN Mariola Migacz z siedzibą w Krakowie przy ul. Walerego Sławka 13/180, 30-633 Kraków wpisanej do CEIDG pod numerem REGON 181135283, NIP 6871887363, (dalej jako: Sprzedawca lub MWPATTERN), za pośrednictwem sklepu internetowego MWPATTERN.COM, (zwanego dalej: „Sklepem”) oraz określa zasady świadczenia przez MWPATTERN usług nieodpłatnych drogą elektroniczną.

Definicje

 • Dzień Roboczy – każdy dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 • Dostawa – oznacza czynność faktyczną polegającą na dostarczeniu Klientowi przez Sprzedawcę, za pośrednictwem Dostawcy, Towaru określonego w Zamówieniu, za zapłatą opłat związanych z wykonaniem umowy przewozu Towaru do Klienta.
 • Dostawca – oznacza podmiot, z którym współpracuje Sprzedawca w zakresie dokonywania Dostawy Towarów.
 • Formularz Kontaktowy – usługa elektroniczna umożliwiająca wysłanie za pomocą formularza umieszczonego na Stronie Internetowej Sklepu wiadomości do Sprzedawcy.
 • Formularz Rejestracyjny – formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta Klienta.
 • Formularz Zamówienia – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 • Hasło – oznacza ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych wybranych przez Klienta podczas Rejestracji w Sklepie konieczny do zabezpieczenia dostępu do Konta Klienta.
 • Klient – oznacza (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; – która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.
 • Kodeks Cywilny – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U.2018.1025).
 • Konsument – oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, zgodnie z art. 221 Kodeksu Cywilnego (Dz.U.2018.1025).
 • Konto Klienta – Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Usługobiorcę oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie Internetowym.
 • Login – oznacza adres e-mail Klienta podany podczas tworzenia Konta Klienta.
 • Newsletter, SMS-Newsletter – Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail i w formie wiadomości sms przesyłanej na telefon komórkowy, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy cyklicznych treści kolejnych edycji Newslettera, SMS-Newslettera zawierającego informacje o Produktach, nowościach i promocjach w Sklepie Internetowym.
 • Przedsiębiorca – oznacza Klienta niebędącego Konsumentem.
 • Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.
 • Rejestracja – oznacza czynność faktyczną dokonaną w sposób określony w Regulaminie, wymaganą dla korzystania przez Klienta ze wszystkich funkcjonalności Sklepu.
 • Serwis Internetowy, Sklep – sklep internetowy Sprzedawcy i Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym: https://www.mwpattern.com.
 • Sprzedawca i Usługodawca – oznacza przedsiębiorcę MW PATTERN Mariola Migacz z siedzibą w Krakowie przy ul. Walerego Sławka 13/180, 30-633 Kraków wpisanej do CEIDG pod numerem REGON 181135283, NIP 6871887363, adres korespondencji elektronicznej: zamowienia@mwpattern.com, posiadającą numer telefonu +48 12 359 89 27.
 • Towar – oznacza rzecz sprzedawaną Klientowi przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu po zapłacie ceny.
 • Trwały nośnik – oznacza materiał lub narzędzie umożliwiające Konsumentowi lub Przedsiębiorcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci. Przesłana przez Sprzedawcę korespondencja elektroniczna, zapisana na twardym dysku komputera Konsumenta bądź Przedsiębiorcy stanowi trwały nośnik.
 • Umowa Sprzedaży – oznacza umowę sprzedaży w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, zawierana z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość i dotycząca sprzedaży przez Sprzedawcę na rzecz Klienta Towarów lub Usług za zapłatą Ceny powiększonej o ewentualne opłaty związane z wykonaniem umowy przewozu Towaru do Klienta.
 • Umowa o świadczenie usług – oznacza umowę dotyczącą świadczenia usług drogą elektroniczną, w rozumieniu art. 2 pkt. 4) ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017.1219 z późn. zm.). W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 w/w Ustawy.
 • Usługa Elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego. Usługodawca świadczy nieodpłatnie usługi: Formularza Kontaktowego, Prowadzenie Konta Klienta, Wysyłania Newslettera do Klienta.
 • Usługobiorca – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; – korzystająca lub zamierzająca korzystać z Usługi Elektronicznej.
 • Ustawa o prawach konsumenta, Ustawa – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U.2017.683 z późn. zm.)
 • Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017.1219 z późn. zm.).
 • Utwór, Utwory – oznacza utwory autorskie (w tym: fotografie, grafiki, projekty i inne, prezentowane w Sklepie.
 • Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Towaru ze Sprzedawcą.1. Korzystanie z zawartości serwisu

 • 1.1 Wszystkie Utwory są własnością MW PATTERN lub licencjodawców MW PATTERN, jak również są utworami w rozumieniu prawa autorskiego i są chronione na mocy przepisów prawa autorskiego, praw własności przemysłowej, praw osobistych oraz innych praw własności intelektualnej.
 • 1.2 Przeglądanie zawartości Sklepu jest bezpłatne.
 • 1.5 Za wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych w niniejszym regulaminie, bądź w umowie licencyjnej (jeśli została ona zawarta w formie pisemnej), zabrania się kopiowania, i rozpowszechniania w jakikolwiek sposób jakichkolwiek części lub elementów Sklepu oraz Utworów. Dla ochrony praw własności intelektualnej MW PATTERN oraz jej dostawców i kontrahentów Utwory mogą być oznakowane elektronicznie w sposób widoczny lub niewidoczny, co może umożliwiać lokalizowanie utworów uzyskanych od MW PATTERN. Jeśli Użytkownik nie zgadza się na użycie technologii monitoringu przez MW PATTERN, nie powinien korzystać ze Sklepu i zawartych w nim utworów.
 • 1.6 Nie jest dozwolone:
 • a) naruszanie technicznych zabezpieczeń Sklepu oraz celowe omijanie środków zastosowanych w celu zapobieżenia bądź ograniczenia dostępu do Sklepu lub utworów,
 • b) testowanie poziomu zabezpieczeń Sklepu,
 • c) stosowanie jakichkolwiek urządzeń, narzędzi programistycznych, algorytmów lub procedur, które mogłyby zakłócać prawidłowe funkcjonowanie Sklepu.

2. Ochrona danych osobowych

 • 2.1 Administratorem bazy danych osobowych jest MW PATTERN Mariola Migacz z siedzibą w Krakowie przy ul. Walerego Sławka 13/180, 30-633 Kraków wpisanej do CEIDG pod numerem REGON 181135283, NIP 6871887363.
 • 2.2 Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każdemu użytkownikowi Sklepu przysługuje prawo wglądu do swoich danych, jak również do ich poprawiania i usunięcia (menu „Moje konto – Modyfikacja danych”).
 • 2.3 Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom.
 • 2.4 Wysłanie przez użytkownika Sklpu wypełnionego formularza rejestracji (kliknięcie przycisku „Wyślij” umieszczonego pod formularzem rejestracji) jest równoznaczne z:
 • a) potwierdzeniem przez użytkownika autentyczności i zgodności ze stanem faktycznym danych wpisanych na formularzu,
 • b) oświadczeniem, że użytkownik został poinformowany o przysługującym mu prawie wglądu do swoich danych oraz o prawie do ich poprawiania,
 • c) wyrażeniem przez użytkownika dobrowolnej zgody na przetwarzanie jego danych osobowych na potrzeby związane z funkcjonowaniem Serwisu (np. realizacja zamówień) oraz w celach statystycznych i marketingowych przez MW PATTERN Mariola Migacz z siedzibą w Krakowie przy ul. Walerego Sławka 13/180, 30-633 Kraków, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z 29 sierpnia 1997 roku (Dz.U. 1997 nr 133, poz.883).
 • 2.5 MWPATTERN nie przechowuje danych kart kredytowych, numerów kont bankowych ani innych danych umożliwiających realizowanie płatności. Płatności on-line zapewniają dla Serwisu operatorzy płatności oraz PayPal.

3. Zastosowanie plików cookies

 • 3.1 Na twardym dysku komputera należącego do użytkownika korzystającego z Serwisu umieszczony zostaje niewielki plik tekstowy (tzw. „cookie”).
 • 3.2 Pliki „cookies” są wykorzystywane przez MW PATTERN jedynie w czasie korzystania ze Sklepu. Pliki „cookies” przesyłane przez Serwis nie mają żadnego wpływu na zmianę ustawień przeglądarki ani ustawień żadnego innego oprogramowania zainstalowanego na urządzeniu użytkownika, jak również nie wpływają na przeglądanie innych niż Serwis stron internetowych.
 • 3.3 Cele wykorzystania przez nas plików „cookies”:
 • a) ułatwienie użytkownikom korzystania z Serwisu – pliki „cookies” mogą rozpoznawać urządzenie użytkownika i powodować odpowiednie wyświetlenie strony internetowej, w sposób dostosowany do indywidualnych wymagań urządzenia użytkownika,
 • b) utrzymywanie sesji użytkownika po zalogowaniu do Serwisu,
 • c) tworzenie anonimowych statystyk Serwisu.
 • 3.4 Każdy użytkownik może samodzielnie zarządzać zapisywaniem plików „cookies” na swoim urządzeniu np. zablokować je poprzez wybranie w przeglądarce opcji odrzucenia plików „cookie”. Poprzez ustawienie odpowiedniej konfiguracji swego oprogramowania, użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie plików „cookies” przesyłanych przez Serwis. W przypadku braku zgody na przesłanie pliku „cookies” korzystanie z niektórych funkcji Serwisu może być ograniczone.

4. Pozostałe

 • 4.1 MW PATTERN nie ponosi odpowiedzialności za żadne straty lub szkody wynikłe wskutek przerw w funkcjonowaniu Serwisu internetowego. MW PATTERN nie udziela zapewnień ani gwarancji nieprzerwanej dostępności jakichkolwiek utworów w Serwisie.
 • 4.2 MW PATTERN zastrzega sobie prawo do usunięcia dostępu użytkownika do Serwisu jeśli uzna to za uzasadnione, w szczególności w przypadku korzystania z Serwisu w sposób niezgodny z postanowieniami obowiązującego prawa lub niniejszego regulaminu.
 • 4.3 MW PATTERN nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z ujawnienia przez użytkownika hasła dostępu do Serwisu osobom trzecim, niezależnie od przyczyny ujawnienia.
 • 4.4 Niniejszy regulamin jest wiążący zarówno dla użytkownika Serwisu, jak i dla jego pracodawcy, jeśli użytkownik korzysta z Serwisu w jego imieniu. Jeśli użytkownik korzysta z Serwisu w zakresie wypełniania obowiązków służbowych jako pracownik, kontrahent lub przedstawiciel innego podmiotu, to zapewnia, że robi to za wiedzą i zgodą tego podmiotu.
 • 4.5 MW PATTERN zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu według własnego wyłącznego uznania, przy czym użytkownik Serwisu jest związany wersją aktualnie obowiązującą w momencie korzystania z Serwisu.

Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości lub uwagi prosimy o kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej: zamowienia@mwpattern.com

Dziękujemy !

Pozostałe informacje

Adres naszej strony internetowej to: https://mwpattern.com.

Komentarze

Kiedy odwiedzający witrynę zostawia komentarz, zbieramy dane widoczne w formularzu komentowania, jak i adres IP odwiedzającego oraz podpis jego przeglądarki jako pomoc przy wykrywaniu spamu.

Zanonimizowany ciąg znaków stworzony na podstawie twojego adresu email (tak zwany hash) może zostać przesłany do usługi Gravatar w celu sprawdzenia czy jej używasz. Polityka prywatności usługi Gravatar jest dostępna tutaj: https://automattic.com/privacy/. Po zatwierdzeniu komentarza twój obrazek profilowy jest widoczny publicznie w kontekście twojego komentarza.

Media

Jeśli jesteś zarejestrowanym użytkownikiem i wgrywasz na witrynę obrazki, powinieneś unikać przesyłania obrazków z tagami EXIF lokalizacji. Odwiedzający stronę mogą pobrać i odczytać pełne dane lokalizacyjne z obrazków w witrynie.

Ciasteczka

Jeśli zostawisz na naszej witrynie komentarz, będziesz mógł wybrać opcję zapisu twojej nazwy, adresu email i adresu strony internetowej w ciasteczkach, dzięki którym podczas pisania kolejnych komentarzy powyższe informacje będą już dogodnie uzupełnione. Te ciasteczka wygasają po roku.

Jeśli odwiedzisz stronę logowania, utworzymy tymczasowe ciasteczko na potrzeby sprawdzenia czy twoja przeglądarka akceptuje ciasteczka. To ciasteczko nie zawiera żadnych danych osobistych i zostanie wyrzucone, kiedy zamkniesz przeglądarkę.

Podczas logowania tworzymy dodatkowo kilka ciasteczek potrzebnych do zapisu twoich informacji logowania oraz wybranych opcji ekranu. Ciasteczka logowania wygasają po dwóch dniach, a opcji ekranu po roku. Jeśli zaznaczysz opcję „Pamiętaj mnie”, logowanie wygaśnie po dwóch tygodniach. Jeśli wylogujesz się ze swojego konta, ciasteczka logowania zostaną usunięte.

Jeśli zmodyfikujesz albo opublikujesz artykuł, w twojej przeglądarce zostanie zapisane dodatkowe ciasteczko. To ciasteczko nie zawiera żadnych danych osobistych, wskazując po prostu na identyfikator przed chwilą edytowanego artykułu. Wygasa ono po 1 dniu.

Osadzone treści z innych witryn

Artykuły na tej witrynie mogą zawierać osadzone treści (np. filmy, obrazki, artykuły itp.). Osadzone treści z innych witryn zachowują się analogicznie do tego, jakby użytkownik odwiedził bezpośrednio konkretną witrynę.

Witryny mogą zbierać informacje o tobie, używać ciasteczek, dołączać dodatkowe, zewnętrzne systemy śledzenia i monitorować twoje interakcje z osadzonym materiałem, włączając w to śledzenie twoich interakcji z osadzonym materiałem jeśli posiadasz konto i jesteś zalogowany w tamtej witrynie.

Jak długo przechowujemy twoje dane

Jeśli zostawisz komentarz, jego treść i metadane będą przechowywane przez czas nieokreślony. Dzięki temu jesteśmy w stanie rozpoznawać i zatwierdzać kolejne komentarze automatycznie, bez wysyłania ich do każdorazowej moderacji.

Dla użytkowników którzy zarejestrowali się na naszej stronie internetowej (jeśli tacy są), przechowujemy również informacje osobiste wprowadzone w profilu. Każdy użytkownik może dokonać wglądu, korekty albo skasować swoje informacje osobiste w dowolnej chwili (nie licząc nazwy użytkownika, której nie można zmienić). Administratorzy strony również mogą przeglądać i modyfikować te informacje.

Jakie masz prawa do swoich danych

Jeśli masz konto użytkownika albo dodałeś komentarze w tej witrynie, możesz zażądać dostarczenia pliku z wyeksportowanym kompletem twoich danych osobistych będących w naszym posiadaniu, w tym całość tych dostarczonych przez ciebie. Możesz również zażądać usunięcia przez nas całości twoich danych osobistych w naszym posiadaniu. Nie dotyczy to żadnych danych które jesteśmy zobligowani zachować ze względów administracyjnych, prawnych albo bezpieczeństwa.

Gdzie przesyłamy dane

Komentarze gości mogą być sprawdzane za pomocą automatycznej usługi wykrywania spamu.

Nasze dane kontaktowe

MW PATTERN Mariola Migacz
ul. Walerego Sławka 13/180

30-633 Kraków

NIP: 687-188-83-63